ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
  "АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ"
 +38 (095) 041-41-13
 +38 (093) 488-88-22
e-mail: office@alc-kr.com.ua
 
Понедельник, 03 Август 2015 10:44

ПОВЕРНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ДОКУМЕНТА ТА ВІДМОВА У ВІДКРИТТІ ПРОВАДЖЕННЯ: КОЛИ ЦЕ МОЖЛИВО?

Виконавчий документ повертають стягувачу з підстав, передбачених ст. 47 Закону України «Про вико­навче провадження», зокрема коли:

 1. у боржника відсутнє майно, на яке мож­на звернути стягнення або яке він повинен передати стягувачу за виконавчим докумен­том, а інше державному виконавцеві відшукати не вдалося;
 2. коштів, що надійшли від реалізації застав­леного майна, недостатньо для задоволення ви­мог стягувача - заставодержателя за виконавчим документом, на підставі якого звернено стяг­нення на заставлене майно;
 3. неможливо встановити особу боржника чи його місцезнаходження (місце проживання);
 4. діє заборона (мораторій) щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, якщо він не має іншого майна чи коштів, на які мож­ливо звернути стягнення;
 5. стягувач відмовився залишити за собою майно боржника, не реалізоване під час виконання рішення, або якщо стягувач перешко­джає провадженню виконавчих дій чи не здійс­нив авансування витрат на організацію та про­ведення виконавчих дій, авансування яких перед­бачено вже згаданим Законом, незважаючи на попередження державного виконавця про повернення йому виконавчого документа.

Наявність перелічених обставин державний вико­навець фіксує в акті. А його має перевірити начальник відповідного відділу ДВС на пред­мет правильності зазначених у ньому відо­мостей.

 

Про повернення виконавчого документа державний виконавець складає постанову, яку за­тверджує начальник відділу ДВС. Копії цієї постанови в триденний строк надсилають листом із повідомленням про вручення стягувачеві та боржнику. Її можна оскаржити про­тягом десяти днів. Стягувачу також поверта­ють невикористані суми внесеного ним авансо­вого внеску зі звітом державного виконавця про його використання.

Однак якщо вам як стягувачу повернено ви­конавчий документ, то це не завжди означає, що на цьому все й стягнути борг уже не вдас­ться. Адже в разі пред'явлення виконавчого документа до виконання відбувається пере­ривання відведеного для цього строку. Тому виконавчий документ можна пред'явити до виконання повторно.

Також державний виконавець повинен повернути виконавчий документ до суду чи органу, який його видав, якщо суд відновив строк для подан­ня апеляційної скарги на рішення, за яким вида­но виконавчий документ, та прийняв таку скар­гу до розгляду (окрім виконавчих документів, що підлягають негайному виконанню).

Проте існують випадки, коли виконавчий документ може бути повернено стягувачеві через відмову державного виконавця відкрити вико­навче провадження. Здебільшого така відмова пов'язана з недоліками виконавчого докумен­та або порушеннями, допущеними стягувачем, зокрема:

 1. пропущено строк пред'явлення докумен­тів до виконання;
 2. неподання виконавчого документа, заяви про відкриття виконавчого провадження;
 3. подання виконавчого документа до відділу ДВС не за місцем чи не за підвідомчістю вико­нання рішення;
 4. рішення, на підставі якого видано виконав­чий документ, не набрало чинності;
 5. не закінчилася відстрочка виконання рі­шення, надана судом;
 6. виконавчий документ не відповідає вимо­гам, передбаченим ст. 18 Закону України «Про виконав­че провадження»;
 7. офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкрито лікві­даційну процедуру;
 8. якщо виконавчий документ повернено стя­гувачу за його заявою (окрім виконавчих доку­ментів про стягнення аліментів та інших періо­дичних платежів);
 9. існують інші, передбачені законом обста­вини, що виключають здійснення виконавчого провадження.

 

Така відмова також оформлюється відповід­ною постановою. Її складають протягом трьох днів, а якщо рішення підлягає негайному вико­нанню — не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа. Не пізніше наступного дня після цього постанову разом із виконавчим документом надсилають заявникові листом із повідомленням про вручення. Цю постанову можна оскаржити в де­сятиденний строк.

Тож якщо вам відмовлено через недоліки у виконавчому документі, то потрібно буде звернутися до суду (чи іншого органу), який його видав, для їхнього усунення. Якщо ж причина — банкрутство боржника, то держ­авний виконавець повинен надати заявнику інформацію про справу та господарський суд, до якого слід звернутися із заявою про задоволення своїх вимог.

 

Зазначу: відмова у відкритті виконавчо­го провадження не призводить до переривання строку пред'явлення виконавчого докумен­та до виконання.

Тому якщо можна виправити недоліки, які стали причиною для відмови, то варто якомога швидше це зробити та зверну­тися до відділу ДВС повторно або просити суд поновити строк для пред'явлення виконавчо­го документа.

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ» - всі види послуг у сфері виконавчого провадження, захисту від стягнення, стягнення заборгованості.

Детальніше за телефонами: (095) 041-41-13; (093) 488-88-22

Оцените материал
(4 голосов)
 •  Главная | Практики |Индустрии | Земельные аукционы | Срочная помощь адвоката | Блог | Новости компании | Контакты

  Данный информационный ресурс (www.alc-kr.com.ua), вся информация и результаты интеллектуальной деятельности, которые размещены на ресурсе, находятся под защитой международного права и законодательства Украины. Незаконные действия с информацией и результатами интеллектуальной деятельности влечет за собой ответсвенность. Вся информация, размещенная на ресурсе не является юридической консультацией. Комментарии, статьи, заключения, опубликованные юристами являются их личным мнением и могут не совпадать с мнением ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ».

  © ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФА ЛЕКС КОНСАЛТИНГ». 2015. Все права защищены.

  .